NovinkyKatalogOdkazyOdkazyKontakty

Kontakty

LOGISTICKÉ SLUŽBY


Nabízíme kvalitní logistické služby s minimalizací rizika pohledávek na stran? dodavatel?.


Zaji?»ujeme kompletní logistický servis B2C (od p?íjmu objednávky p?es vystavení doklad? a zabalení zbo?í a? po odeslání koncovému zákazníkovi).


Zbo?í expedujeme jménem dodavatele za pevn? stanovenou cenu za kus a kdy odb?ratel platí p?ímo na ú?et dodavatele zbo?í.


Usklad?ujeme zbo?í v rezervách skladových kapacit za pevn? stanovenou sazbu paleta/den.


Kompletování, balení, fóliování, p?ibalování manuál?, polepování a provád?ní dal?ích ?inností na základ? p?ání zákazníka na klí?.


Zaji?»uje celní slu?by import/export.


Spedi?ní slu?by outsourceujeme u renomovaných spole?ností a to dává záruku velmi nízké prodlevy mezi expedicí ze skladu a dodávkou odb?rateli.


Operujeme z na?eho logistického centra v Nu?icích u Prahy, kde je umíst?n centrální sklad o rozloze 3000 m2, a dále disponujeme
skladovými prostory v nedalekých Bubovicích, kde máme k dispozici dal?ích 1500 m2 skladové plochy.


Management skladu tvo?í p?evá?n? pracovníci, kte?í s firmou spolupracují ji? od jejího zalo?ení, a to dává záruku odbornosti a spolehlivosti
pro obchodní partnery, kte?í spole?nosti sv??ují své zbo?í. Spole?nost ro?n? zmanipuluje p?ibli?n? 10 000 000 kus? zbo?í v maloobchodní
hodnot? p?esahující 1 miliardu K?.


DISTRIBUCE


P?sobíme v oblasti distribuce zvukových a obrazových nosi??, knih a jiných multipolo?kových komodit ji? od roku 1993.


Pro na?e klienty zaji?»ujeme nejen servis B2B, ale i B2C, a nejen komoditu zvukových a obrazových nosi?? a knih, ale rovn?? i dal?ího
sortimentu, který je svojí povahou tomuto modelu blízký.


V na?í ?innosti pokrýváme celou maloobchodní sí» v?etn? ?et?zc? a aktivn? p?sobíme i na Slovensku.


Rovn?? vyvíjíme distribu?ní ?innost na bázi velkoobchodu s nezávislými lokálními a mezinárodními vydavateli.


Filozofií firmy je poskytování kvalitní slu?by s minimalizací rizika pohledávek na stran? dodavatel?, tudí? nabízí servis,
kdy zbo?í dodává jménem dodavatele za pevn? stanovenou cenu za kus a kdy odb?ratel platí p?ímo
na ú?et dodavatele zbo?í. Efektivn? fungující systém vymáhání pohledávek je zárukou i pro ty odb?ratele, jejich? katalog zbo?í není tak rozsáhlý,
aby bylo vhodné pou?ít model prodej jménem dodavatele zbo?í a zde na?e spole?nost poskytuje slu?by velkoobchodní. To se týká zejména nezávislých domácích a
mezinárodních dodavatel?.


Krom? velkých vydavatelství distribuujeme také tituly desítek men?ích nezávislých firem, ?eských i zahrani?ních. B?hem posledních let se tak Panther stal nejv?t?ím ?eským distributorem v tomto oboru, který porkývá tém?? celou maloobchodní sí» v ?eské i Slovenské Republice.


Mezi dlouholeté klienty pat?í firmy Sony Music, Universal Music, Supraphon, Albatros, BontonFilm, Popron, Indies d a mnoho dal?ích.


Pro ?eský trh dová?íme tituly firem Rykodisc, Wagram, Cooking Vinyl, Varése Sarabande, Chandos, Groove Attack, .
Ninja Tune, BGO, Cherry Red, Silva Screen, !K7, Allegro, Irma, Sonar Kollektiv, Kudos, Intergroove,
kalendá?e Danilo, Pyramid, Slow Dazzle, Global Posters
a spoustu dal?ích z N?mecka, Británie a USA, které jsme schopni objednat
na individuální p?ání zákazník? (nap?. DVD s filmy nedostupnými na na?em trhu).


E-SHOP


Provozujeme internetový obchod Showpark.


Zabezpe?ujeme servisní slu?by pro internetový obchod sonybmgshop.cz a umusic.cz (kompletní logistický servis).